Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

FUNDACJA KORONY POLSKIEJ

topqualityessays

Fundacja Korony Polskiej jest instytucją powołaną w celu realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i materialnych środowiska monarchistów polskich związanych z stowarzyszeniem Konfederacja Spiska oraz Polska Konfederacja Katolickich Przedsiębiorców.
Do statutowych zadań Fundacji należy:
a. kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b. popularyzacja nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i zdrowia;
c. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
d. pielęgnowanie pamięci historycznej w zakresie polskiego konstytucjonalizmu ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji 3 Maja i jej dziedzictwa;
e. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój monarchizmu i elementów demokracji;
f. podejmowanie działań na rzecz europejskiej Christianitas oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
g. wspieranie roli rodziny w społeczeństwie, dobroczynność, działalność charytatywna;
h. kształtowanie świadomości wspólnoty narodowej wszystkich Polaków bez względu na kraj zamieszkania i czas pobytu na obczyźnie.

Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd w składzie:
1. Jan Lech Skowera – prezes
2. Dominik Galas – sekretarz
3. Marta Czech – skarbnik

Siedziba Fundacji:
Ratowice, ul. Polna 18
55-003 Czernica