Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Marcin Marcinko

topqualityessays.com

Marcin Marcinko – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ oraz w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej; koordynator Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ; przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK oraz członek Zespołu do spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK; członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association ) – Grupa Polska oraz International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection; zdobywca Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w dziedzinie ochrony praw człowieka w Europie, stypendysta Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (lata 2005-2006); uczestnik programu badawczego Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (tematyka programu –Terrorism and International Law); współpracownik Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie, Centre for European Studies UJ, a także Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i Akademii Obrony Narodowej; wykładowca Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach, uczestnik projektu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Customary International Humanitarian Law (w 2008 i 2010 roku) oraz międzynarodowego projektu badawczego Historical Origins of International Criminal Law (w roku 2014).
Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych oraz prawne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności zapobieganie i zwalczanie terroryzmu międzynarodowego. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych zagadnieniom walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym oraz różnorodnym kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.
Wybrane publikacje:
Monografie, podręczniki, opracowania zbiorowe:
– ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego, Wydawnictwo Instytutu Studiów Strategicznych, Kraków 2008;
– Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (współautor z P. Łubińskim), Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków 2009.

– Organizacje międzynarodowe (współautor z B. Kuźniak), wydanie 4, seria „Skrypty Becka”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
– Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (współautor i współredaktor), Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.
Artykuły naukowe:
– Konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcone walce z terroryzmem nuklearnym – analiza prawnomiędzynarodowa, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 3-4 (t. 36), 2007.
– Terrorists in Armed Conflicts: The Question of Combatancy [w:] “Terrorisme et droit international/Terrorism and International Law” (ed. by Michael J. Glennon, Serge Sur), Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2008.
– Bojownicy o wolność czy terroryści? Członkowie ruchów narodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, nr 1, 2010.
– Prawo do użycia siły w doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej z 2010 roku, „Kwartalnik Bellona”, rocznik XCIV (VI), nr 4, 2012.
– Selektywna eliminacja Osamy bin Ladena w świetle prawa międzynarodowego, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne” (rocznik Akademii Marynarki Wojennej), t. IV, 2013.
– Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu jako instrument prawny służący zapobieganiu przestępstwom terrorystycznym [w:] „Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego” (red. K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut, E. Mikos-Skuza), Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2013.
– Direct Participation in Hostilities and Respect for the Lives of Civilians During Armed Conflicts [w:] “Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflections on Human Rights Education” (red. K. Mazur, P. Musiewicz, B. Szlachta), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
– The Concept of Genocide in the Trials of Nazi Criminals before the Polish Supreme National Tribunal [w:] “Historical Origins of International Criminal Law”, vol. 2 (red. M. Bergsmo, W.L. Cheah, P. Yi), Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels 2014.