Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Program

KREACJA BIZNESU

KURS „KREACJA BIZNESU” TRAWA CZTERY TYGODNIE. TRZY PIERWSZE SESJE ODBYWAJĄ SIĘ W ODSTĘPIE JEDNOTYGODNIOWYM. PO TYM NASTĘPUJE DWUTYGODNIOWA PRZERWA. OSTATNIE ZAJĘCIA MAJĄ CHARAKTER ANALIZY I PODSUMOWANIA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ SŁUCHACZA. NASTĘPUJE OCENA SPRAWNOŚCI SYSTEMU ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNEGO ZAIMPLEMENTOWANEGO DO FIRMY. PRAWIDŁOWO WDROŻONE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, PODCZAS PIERWSZYCH TRZECH SESJI ORAZ ZREALIZOWANE PRZEZ SŁUCHACZA ZADANIA NAKREŚLONE PRZEZ PROWADZĄCEGO, MAJĄ NA OSTATNIEJ SESJI POKAZAĆ KONKRETNE REZULTATY W POSTACI WZROSTU OBROTU FIRMY, W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ JUŻ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POMYŚLNY START, W PRZYPADKU PODEJMOWANIA NOWEJ DZIAŁALNOŚCI.

STUDIUM MARKETINGU WYBORCZEGO

STRATEGIA I TAKTYKA WALKI WYBORCZEJ

 

1. STRATEGIA I TAKTYKA KAMPANII WYBORCZEJ

2. ORGANIZACJA SZTABU WYBORCZEGO

3. USTALANIE ZASAD I SPOSOBU PROWADZENIA KAMPANII WYBORCZEJ

4. PROGNOZOWANIE WYNIKÓW WYBORÓW

5. PLANOWANIE – TERMINARZ KAMPANII

6. BUDŻET KAMPANII / ROZLICZENIE FINANSOWE

7. PRAWNE ASPEKTY WALKI WYBORCZEJ

9. MARKETING POLITYCZNY

10. WYBORCA NA RYNKU POLITYCZNYM

11. ANALIZA RYNKU POLITYCZNEGO

12. KAMPANIA WYBORCZA W MEDIACH

 

STUDIUM DYPLOMACJI I BIZNESU

DYPLOMACJA

1. ZARYS HISTORII DYPLOMACJI
– Pojęcia podstawowe
– Rozwój stosunków międzynarodowych i dyplomatycznych
– Kongres wiedeński i powstanie protokołu dyplomatycznego.

2. DYPLOMACJA RODÓW DYNASTYCZNYCH I WATYKANU
– Korzenie współczesnych dynastii europejskich
– Bourbonowie
– Habsburgowie
– Sachsen-Coburg-Gotha
– Windsorowie
– Liechtensteinowie, Grimaldi
– Watykan, Zakon Maltański

3. HERALDYKA I ZAGADNIENIA POKREWNE
– Geneza, znaczenie i typologia herbów
– Funkcje i zastosowanie herbów
– Budowa herbów i blazonowanie
– Symbolika heraldyczna i jej zróżnicowanie
– Główne zagadnienia heraldyki miejskiej, ziemskiej i kościelnej
– Weksylologia & Falerystyka

4. PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY
– Rys historyczny
– Pojęcia protokołu dyplomatycznego i kurtuazji międzynarodowej
– Źródła protokołu dyplomatycznego
– Protokół dyplomatyczny dawny
– Zasady protokołu dyplomatycznego
– Ubiór w dyplomacji
– Wizyty zagraniczne
– Ceremoniały w dyplomacji
– Odznaczenia i ordery
– Symbole narodowe

5. SAVOIR VIVRE
– Pojęcia etykiety, savoir-vivre’u i dobrego wychowania
– Źródła etykiety
– Obyczaje w dawnej Polsce
– Współczesne zasady etykiety
– Dress-code
– Spotkania oficjalne
– Zapraszanie gości
– Rozsadzanie gości
– Kultura stołu
– Kwiaty i upominki
– Bilety wizytowe
– Tytulatura
– Ceremonie prywatne i publiczne
– Różnice kulturowe a etykieta

6. DYPLOMACJA PUBLICZNA

– Pojęcie dyplomacji publicznej
– Tradycyjna dyplomacja publiczna
– Nowa dyplomacja publiczna
– Poziomy dyplomacji publicznej
– Podmioty dyplomacji publicznej
– Administracja publiczna w kontaktach międzynarodowych.
– Współpraca z Polonią w sferze dyplomacji publicznej.
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
– Dyplomacja ekonomiczna.
– Główne problemy dyplomacji publicznej.

7. KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO

– Najważniejsze tendencje we współczesnej polszczyźnie
– Klasyfikacja błędów językowych
– Wymowa i poprawność fonetyczna
– Poprawność słowotwórcza
– Zasady redagowania pism użytkowych
– Redagowanie pism stosowanych w dyplomacji

BIZNES

1. PAŃSTWO I RYNEK
– Teorie ekonomiczne, ich zastosowanie i skuteczność
– Polityka ekonomiczna państw
– Studium kryzysów ekonomicznych

2. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
– Podstawy międzynarodowej wymiany handlowej
– Rynki europejskie
– Rynki pozaeuropejskie
– Zagraniczne inwestycje w Polsce – uwarunkowania
– Uwarunkowania kulturowe w biznesie międzynarodowym
– Etyka w biznesie międzynarodowym

3. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
– Zarządzania w ujęciu klasycznym
– Nowoczesne podejście
– Paradoksy w zarządzaniu strategicznym
– Zarządzanie wartością
– Niematerialne formy kapitału
– Nowoczesne podejście do organizacji
– Organizacja o otwartych granicach

4. AUTOPREZENTACJA I PREZENTACJA
– Umiejętność autoprezentacji
– Świadomość swoich mocnych i słabych stron
– Poznaję siebie
– Harmonia
– Relacje partnerskie
– Wystąpienia publiczne

5. KOMUNIKACJA & PUBLIC RELATION
– Przebieg procesu komunikacji
– Bariery skutecznej komunikacji
– Kanały komunikacji
– Komunikacja niewerbalna – mowa ciała
– Komunikacja nieformalna
– Kontakty z mediami
– Korespondencja biznesowa

6. MARKETING

– Formy marketingu
– Badania marketingowe
– Skuteczność marketingu
– Strategia marketingowa
– Marketing mix

7. NEGOCJACJE

– Pojęcie, istota, geneza negocjacji
– Zespół negocjacyjny
– Rodzaje negocjacji
– Przebieg negocjacji
– Formułowanie strategii w negocjacjach
– Taktyki negocjacyjne i ich związek ze strategią rozmów

8. PROMOCJA
– Zasady promocji
– Metody promocji
– Efekty promocji
– Masowe i zindywidualizowane metody promocji

PRAWO

1. WSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE
– Pojęcie państwa
– Klasyfikacja państw
– Funkcje państwa
– Legitymizacja władzy państwowej
– Zasady podziału władzy
– Zasada państwa prawa
– Podstawowe pojęcia, kategorie i instytucje prawa
– Źródła prawa, stosowanie prawa, wykładnia prawa
– Stosunki prawne, systemy prawne,
– Odpowiedzialność prawna
– Podstawy prawa państwowego

2. HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

– Myśl polityczna i prawna starożytnej Grecji oraz Rzymu
– Kodyfikacja Justyniana
– Znaczenie chrześcijaństwa dla rozwoju doktryn
– Myśl św. Augustyna i św. Tomasza – dwie drogi wytyczone dla przyszłej myśli europejskiej
– Odrodzenie
– nowe prądy w doktrynach politycznych (Machiavelli i in.)
– Racjonalne prawo
– Narodziny i rozwój
– Marksizm – kontynuacja czy nowy etap w historii doktryn politycznych
– Faszyzm – źródła ideowe doktryny

3. WSPÓŁCZESNA MYŚL POLITYCZNA
– Rewolucja kontrkulturowa
– Sobór Watykański II
– Oblicza współczesnego liberalizmu
– Libertarianizm
– Współczesny konserwatyzm i postkonserwatyzm
– Współczesne oblicze nacjonalizmu
– Nowa Prawica versus Nowa Lewica
– Współczesna socjaldemokracja
– Współczesny monarchizm

4. WYBRANE ASPEKTY PRWA MIĘDZYNARODOWEGO

– Definicja prawa międzynarodowego publicznego
– Pojęcie społeczności międzynarodowej
– Państwa i międzyrządowe organizacje międzynarodowe
– Stolica Apostolska i suwerenny Zakon Maltański
– Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego.
– Źródła prawa międzynarodowego.
– Umowy międzynarodowe
– Znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych
– Sankcje w prawie międzynarodowym.
– Dziedziny prawa międzynarodowego.
– Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.
– Sądowe środki rozwiązywania sporów (arbitraż)

5. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

6. UMOWY MIĘDZYNARODOWE HANDLOWE
– Rodzaje umów międzynarodowych
– Budowa umowy międzynarodowej
– Przykłady umów międzynarodowych

7. TEORIE PRZYWÓDZTWA
– Teorie elit politycznych
– Istota przywództwa
– Koncepcje przywództwa
– Etyka decydenta politycznego
– Psychologia osobowości lidera

8. PRAWO PRASOWE
– Prawo prasowe – pojęcia podstawowe
– Krytyka prasowa
– Autoryzacja
– Sprostowanie
– Odpowiedzialność wydawcy