Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Program 2019/20

top quality essay

 

 

STUDIUM DYPLOMACJI

DYPLOMACJA

1. ZARYS HISTORII DYPLOMACJI
– Pojęcia podstawowe
– Rozwój stosunków międzynarodowych i dyplomatycznych
– Kongres wiedeński i powstanie protokołu dyplomatycznego.

2. DYPLOMACJA WATYKANU

3. HERALDYKA I ZAGADNIENIA POKREWNE
– Geneza, znaczenie i typologia herbów
– Funkcje i zastosowanie herbów
– Budowa herbów i blazonowanie
– Symbolika heraldyczna i jej zróżnicowanie
– Główne zagadnienia heraldyki miejskiej, ziemskiej i kościelnej
– Weksylologia & Falerystyka

4. PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY
– Rys historyczny
– Pojęcia protokołu dyplomatycznego i kurtuazji międzynarodowej
– Źródła protokołu dyplomatycznego
– Protokół dyplomatyczny dawny
– Zasady protokołu dyplomatycznego
– Ubiór w dyplomacji
– Wizyty zagraniczne
– Ceremoniały w dyplomacji
– Odznaczenia i ordery
– Symbole narodowe

5. SAVOIR VIVRE
– Pojęcia etykiety, savoir-vivre’u i dobrego wychowania
– Źródła etykiety
– Obyczaje w dawnej Polsce
– Współczesne zasady etykiety
– Dress-code
– Spotkania oficjalne
– Zapraszanie gości
– Rozsadzanie gości
– Kultura stołu
– Kwiaty i upominki
– Bilety wizytowe
– Tytulatura
– Ceremonie prywatne i publiczne
– Różnice kulturowe a etykieta

6. DYPLOMACJA PUBLICZNA

– Pojęcie dyplomacji publicznej
– Tradycyjna dyplomacja publiczna
– Nowa dyplomacja publiczna
– Poziomy dyplomacji publicznej
– Podmioty dyplomacji publicznej
– Administracja publiczna w kontaktach międzynarodowych.
– Współpraca z Polonią w sferze dyplomacji publicznej.
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
– Dyplomacja ekonomiczna.
– Główne problemy dyplomacji publicznej.

7. KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO

– Najważniejsze tendencje we współczesnej polszczyźnie
– Klasyfikacja błędów językowych
– Wymowa i poprawność fonetyczna
– Poprawność słowotwórcza
– Zasady redagowania pism użytkowych
– Redagowanie pism stosowanych w dyplomacji

PRAWO

1. WSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE
– Pojęcie państwa
– Klasyfikacja państw
– Funkcje państwa
– Legitymizacja władzy państwowej
– Zasady podziału władzy
– Zasada państwa prawa
– Podstawowe pojęcia, kategorie i instytucje prawa
– Źródła prawa, stosowanie prawa, wykładnia prawa
– Stosunki prawne, systemy prawne,
– Odpowiedzialność prawna
– Podstawy prawa państwowego

2. HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

– Myśl polityczna i prawna starożytnej Grecji oraz Rzymu
– Kodyfikacja Justyniana
– Znaczenie chrześcijaństwa dla rozwoju doktryn
– Myśl św. Augustyna i św. Tomasza – dwie drogi wytyczone dla przyszłej myśli europejskiej
– Odrodzenie
– nowe prądy w doktrynach politycznych (Machiavelli i in.)
– Racjonalne prawo
– Narodziny i rozwój
– Marksizm – kontynuacja czy nowy etap w historii doktryn politycznych
– Faszyzm – źródła ideowe doktryny

3. WSPÓŁCZESNA MYŚL POLITYCZNA
– Rewolucja kontrkulturowa
– Sobór Watykański II
– Oblicza współczesnego liberalizmu
– Libertarianizm
– Współczesny konserwatyzm i postkonserwatyzm
– Współczesne oblicze nacjonalizmu
– Nowa Prawica versus Nowa Lewica
– Współczesna socjaldemokracja
– Współczesny monarchizm

4. WYBRANE ASPEKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

– Definicja prawa międzynarodowego publicznego
– Pojęcie społeczności międzynarodowej
– Państwa i międzyrządowe organizacje międzynarodowe
– Stolica Apostolska i suwerenny Zakon Maltański
– Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego.
– Źródła prawa międzynarodowego.
– Umowy międzynarodowe
– Znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych
– Sankcje w prawie międzynarodowym.
– Dziedziny prawa międzynarodowego.
– Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.
– Sądowe środki rozwiązywania sporów (arbitraż)

5. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

6. TEORIE PRZYWÓDZTWA
– Teorie elit politycznych
– Istota przywództwa
– Koncepcje przywództwa
– Etyka decydenta politycznego
– Psychologia osobowości lidera

7. PRAWO PRASOWE
– Prawo prasowe – pojęcia podstawowe
– Krytyka prasowa
– Autoryzacja
– Sprostowanie
– Odpowiedzialność wydawcy