Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Dyplomacja publiczna

topqualityessays.com

1. FAKULTET – DYPLOMACJA I BIZNES

2. PRZEDMIOT – DYPLOMACJA PUBLICZNA

3. WYKŁADOWCA – DR DOROTA MIŁOSZEWSKA

4. SEMESTR – I/Z/I 2015

5. METODA – WYKŁAD

6. LICZBA GODZIN -16
7. CELE PRZEDMIOTU -CELEM WYKŁADU JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW
Z TEORETYCZNYMI, JAK I PRAKTYCZNYMI ASPEKTAMI DYPLOMACJI PUBLICZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ANA- LIZA DYPLOMACJI PUBLICZNEJ W ODNIESIENIU DO MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH, JAK I KOMUNIKOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO; UZY- SKANIE WIEDZY NA TEMAT OSIĄGANIA CELÓW WE- DŁUG USTALONYCH WCZEŚNIEJ ZAŁOŻEŃ, Z NACIS- KIEM NA NIWELOWANIE UŻYWANIA PRZYMUSU
CZY PRZEMOCY; ANALIZA AKTUALNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z DYPLOMACJĄ; UZYSKANIE WIEDZY
NA TEMAT REALIZACJI PRZEZ POSZCZEGÓLNE POD-
MIOTY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH SWOICH ISTOTNYCH/”ŻYWOTNYCH” INTERESÓW TZW. RACJI STANU; WNIKLIWE ZAPOZNANIE SIĘ Z METODAMI, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA POZYCJĘ I PRESTIŻ DANEGO PAŃSTWA/PODMIOTU POZAPAŃSTWOWEGO, NA ARE-
NIE MIĘDZYNARODOWEJ; UKAZANIE MOCNYCH I SŁA-
BYCH STRON DYPLOMACJI PUBLICZNEJ

8. TREŚCI MERYTORYCZNE A. POJĘCIE DYPLOMACJI PUBLICZNEJ ORAZ JEJ PO- ZIOMY
B. TRADYCYJNA DYPLOMACJA PUBLICZNA
C. NOWA DYPLOMACJA PUBLICZNA
D. PODMIOTY DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
E. ADMINISTRACJA PUBLICZNA W KONTAKTACH MIĘ- DZYNARODOWYCH
F. WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ W SFERZE DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
G. DYPLOMACJA EKONOMICZNA
H. GŁÓWNE PROBLEMY DYPLOMACJI PUBLICZNEJ

9. LITERATURA PODSTAWOWA -Baylis J., Smith S., Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kra- ków 2008.
-Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.
-Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wrocław 2008.
-Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2013.
-Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2002.
-Leksykon współczesnych międzynarodowych stosun- ków politycznych, red. J. Bryła, Z. Czachór,
W. Malendowski i in., Poznań 2007.
-Miłoszewska D., Trójpłaszczyznowa szachownica. Segmentacja „Wielkiej Polityki” w rozważaniach Josepha Nye’a, Warszawa 2010.
-Nye S.J.Jr., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.
-Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002.
-Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013.
-Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota– mechanizmy działania–zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009.
-Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał
i etykieta, Warszawa 2010.
-Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku,
red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.