Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

topqualityessays.com

1. FAKULTET – PRAWO

2. PRZEDMIOT – HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

3. WYKŁADOWCA – dr hab. KRYSTYNA ROGACZEWSKA

4. SEMESTR – I/Z/I 2015

5. METODA – WYKŁAD

6. LICZBA GODZIN – 8

7. CELE PRZEDMIOTU – PRZEDMIOT MA NA CELU ZAPOZNAĆ SŁUCHACZY Z
GŁÓWNYMI KIERUNKAMI MYŚLI POLITYCZNEJ ORAZ
PRAWNEJ OD STAROŻYTNOŚCI DO LAT 30. XX w.
CELEM PRZEDMIOTU JEST TAKŻE UKAZANIE
CIĄGŁOŚCI I ZMIANY W ODNIESIENIU DO
POSTAWOWYCH WARTOŚCI. ANALIZIE PODLEGAJĄ
TAKIE KATEGORIE JAK: WŁADZA, PAŃSTWO,
WOLNOŚĆ, SUWERENNOŚĆ, LUD, NORMA PRAWNA,
WŁASNOŚĆ. PRZEDMIOT POWINIEN UKAZAĆ OWE
WARTOŚCI JAKO ELEMENTY PEWNEGO SYSTEMU,
BĘDĄCEGO WYRAZEM SPUŚCIZNY KULTUROWEJ
I INTELEKTUALNEJ, TYPOWEJ DLA DANEJ EPOKI.
Z DRUGIEJ STRONY CHODZI O UKAZANIE CIĄGŁOŚCI
I TRWANIA W SFERZE AKSJOLOGICZNEJ.
8. TREŚCI MERYTORYCZNE 1. MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA STAROŻYTNEJ GRECJI
ORAZ RZYMU ( polis, demokracja ateńska, nomos,
Prawo XII Tablic, dike, myśl Platona i Arystotelesa,
Kodyfikacja Justyniana)
2. ZNACZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA DLA ROZWOJU
DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH ( wczesne
Chrześcijaństwo wobec państwa i prawa- ewolucja)
3. MYŚL ŚW. AUGUSTYNA I ŚW. TOMASZA – DWIE
DROGI WYTYCZONE DLA PRZYSZŁEJ MYŚLI
EUROPEJSKIEJ
4. ODRODZENIE – NOWE PRĄDY W DOKTRYNACH
POLITYCZNYCH I PRAWNYCH ( Machiavelli, Kalwin,
Luter, Bodin)
5. RACJONALNE PRAWO NATURY – KONCEPCJE
GROCJUSZA, HOBBESA, PUFFENDORFA
6. NARODZINY I ROZWÓJ LIBERALIZMU – LOCKE,
MONTESKIUSZ, SMITH, CONSTANT, BENTHAM, MILL
7. MARKSIZM – KONTYNUACJA CZY NOWY ETEP W
HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH
8.FASZYZM – ŹRÓDŁA IDEOWE DOKTRYNY I ICH
ZNACZENIE

9. LITERATURA PODSTAWOWA – Słownik historii doktryn politycznych. T 1-5,
Warszawa 1997 – 2012.
– K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn
Politycznych i prawnych, Poznań 2004.
– Doktryny polityczne XIX i XX w. Red. K. Chojnicka,
W. Kozub – Ciembroniewicz, Kraków 2000.
– Historia doktryn politycznych i prawnych. Materiały
Źródłowe. Lublin 2003.