Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Kultura języka w praktyce

http://topqualityessays.com

1. FAKULTET – Dyplomacja

2. PRZEDMIOT – Kultura języka w praktyce

3. WYKŁADOWCA – dr Krzysztof Wróblewski

4. SEMESTR – II/L/I 2015

5. METODA – Konwersatorium

6. LICZBA GODZIN – 12

7. CELE PRZEDMIOTU:

Zapoznanie słuchaczy z aktualnymi tendencjami rozwojowymi współczesnej polszczyzny oraz problemami poprawnościowymi (klasyfikacja błędów językowych, mechanizmy powstawania błędów). Celem zajęć w części praktycznej jest nabranie przez studentów umiejętności redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych i korekty tekstów.

8. TREŚCI MERYTORYCZE:

• najważniejsze tendencje we współczesnej polszczyźnie
• klasyfikacja błędów językowych; podstawowe zagadnienia poprawnościowe
• wymowa i poprawność fonetyczna
• poprawność słowotwórcza
• poprawność fleksyjna (odmiana wyrazów ze szczególnym uwzględnieniem odmiany nazwisk i nazw miejscowych)
• poprawność składniowa
• ortografia i interpunkcja
• zasady redagowania pism użytkowych oraz innych form wypowiedzi pisemnej (prezentacja w programie Powerpoint)
• redagowanie pism użytkowych stosowanych w dyplomacji

9. LITERATURA PODSTAWOWA:

Literatura zostanie dostosowana do potrzeb studentów zależnie od zgłaszanych przez nich problemów poprawnościowych i podawana oraz uzupełniana na bieżąco w trakcie roku akademickiego.
Podstawowe podręczniki:
1. Hanna Jadacka, „Kultura języka polskiego”, tom I. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
2. Tomasz Karpowicz, , „Kultura języka polskiego”, tom III. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
3. Andrzej Markowski, „Kultura języka polskiego”, tom II. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
4. Monika Zaśko-Zielińska, Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot – „Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008
5. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, „Wykłady ze stylistyki”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008