Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Prawo prasowe

http://topqualityessays.com

1. FAKULTET – PRAWO

2. PRZEDMIOT – PRAWO PRASOWE

3. WYKŁADOWCA – DR HAB. PROF. UO EWA FERENC-SZYDEŁKO

4. SEMESTR – I & II/Z & L/I 2015

5. METODA – WYKŁAD

6. LICZBA GODZIN – 12

7. CELE PRZEDMIOTU – PRZYSWOJENIE PRZEZ SŁUCHACZY PODSTAWOWYCH
POJĘĆ PRAWA PRASOWEGO, WSKAZANIE NA INSTYTUCJE TEGO PRAWA REGULUJĄCE Z JEDNEJ STRONY DZIAŁALNOŚĆ DZIENNIKARSKĄ I WYDAWNICZĄ, Z DRUGIEJ PRAWA OBYWATELA WOBEC PRASY.PRZYPOMNIENIE, UPORZĄDKOWANIE I WZBOGACENIE WIEDZY NA TEN TEMAT SŁUCHACZOM, KTÓRZY JUŻ ZETKNĘLI SIĘ Z TĄ PROBLEMATYKĄ.

8. TREŚCI MERYTORYCZNE A. POJĘCIE PRASY, JEJ FUNKCJE I ZADANIA
B. DZIENNIKARSKIE PRAWO DO INFORMACJI
C. POJĘCIE INFORMACJI POUBLICZNEJ
D. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIENNIKARZY
E. KRYTYKA PRASOWA
F. OBOWIĄZEK POSZANOWANIA DÓBR OSOBISTYCH INFORMATORÓW I INNYCH OSÓB OKAZUJĄCYCH DZIENNIKARZOWI ZAUFANIE
G. TAJEMNICA DZIENNIKARSKA
H. REJESTRACJA DZIENNIKÓW I CZASOPISM
I. SPROSTOWANIE PRASOWE
K. REKLAMA W PRASIE
L. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WYDAWCY

9. LITERATURA PODSTAWOWA – Prawo prasowe. Komentarz, E. Ferenc-Szydełko,
Warszawa 2013
– Prawo prasowe. Komentarz, W. Lis, P. Wiśniewski,
Z. Husak, Warszawa 2012.