Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Prawo Unii Europejskiej

topqualityessays.com

SYLABUS

1. FAKULTET – PRAWO

2. PRZEDMIOT – PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

3. WYKŁADOWCA – MARCIN SZYDZISZ

4. SEMESTR – I/Z/I 2015

5. METODA – WYKŁAD

6. LICZBA GODZIN – 12

7. CELE PRZEDMIOTU – PRZYSWOJENIE PRZEZ SŁUCHACZY PODSTAWOWYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ. NA ZAJĘCIACH BĘDĄ OMÓWIONE PIERWOTNE I WTÓRNE ŹRÓDŁA PRAWA, SPOSÓB JEGO TWORZENIA ORAZ USYTUOWANIA PRAWA EUROPEJSKIEGO W PORZĄDKU KRAJOWYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE.

8. TREŚCI MERYTORYCZNE A. ZARYS HISTORII UNII EUROPEJSKIEJ
B. PODSTAWOWOWE WARTOŚCI UE
C. ZADANIA, UPRAWNIENIA, INSTYTUCJE UNII
D. ŹRÓDŁA PIERWOTNE PRAWA UNIIJNEGO
E. ŹRÓDŁA WTÓRNE PRAWA UE
F. PROCEDURA LEGISLACYJNA UE
G. SYSTEM OCHRONNY PRAWNEJ
H. MIEJSCE PRAWA UNIIJNEGO W SYSTEMIE KRAJOWOWYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA ZA NARUSZENIE PRAWA EUROPEJSKIEGO

9. LITERATURA PODSTAWOWA – J. Barcik, I. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
K. Borchardt, ABC prawa Unii Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Bruksela 2011.
Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.