Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Teorie przywództwa

http://topqualityessays.com

1. FAKULTET – PRAWO

2. PRZEDMIOT -TEORIE PRZYWÓDZTWA

3. WYKŁADOWCA – DR PAWEŁ ŁYŻWA

4. SEMESTR – III/Z/I 2015

5. METODA – WYKŁAD

6. LICZBA GODZIN – 12

7. CELE PRZEDMIOTU – Wprowadzenie słuchaczy w szeroko (ogólnie) rozumiany fenomen przywództwa w systemie kulturowo-religijnym, społeczno – polityczno (przywództwo a elityzm) – prawnym oraz ekonomicznym. Złożoność i wielowarstwowość tej problematyki wymaga podejścia interdyscyplinarnego, stąd też wykład nawiązuje do wiedzy z zakresu antropologii filozoficznej i kulturowej, refleksji aksjologiczno – normatywnej, socjologicznej, psychologicznej i teoriopolitycznej. Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy tych słuchaczy, którzy już zetknęli się z przedmiotem wykładu.

8. TREŚCI MERYTORYCZNE A. Pojęcie oraz istota przywództwa.
B. Typy, modele i style przywództwa. Struktura kulturowo – religijna, społeczno –ekonomiczna, polityczno – prawna a zjawisko przywództwa. Instytucjonalizacja przywództwa.
C. Przywództwo w kontekście teorii elit. Pojęcie i rodzaje / typy elit. Władza, autorytet, wpływ a fenomen przywództwa i elityzmu. Przywództwo a panowanie
D. Etyczno – moralny wymiar przywództwa. Istotność etyki normatywnej w działalności politycznej oraz rola i znaczenie syste-mu aksjonormatywnego w procesie podejmowania decyzji politycznych. Podstawowe problemy politycznej etyki stosowanej.
G. Psychologiczne aspekty przywództwa. Osobowościowe (charakterologiczne) cechy przywódcy / lidera.
Style przywódcze rezonujące i dysonansowe.

9. LITERATURA PODSTAWOWA Bankowicz M., Przywódcy polityczni współczesnego świata,
Kraków 2007.
Blondel J., Müller – Rommel F., Elity polityczne [w:]
Dalton R. J., Klingemann H-D. (red.), Zachowania polityczne. Tom II, Warszawa 2010.
Bjerke B., Kultura a style przywództwa, Kraków 2004.
Merton, R. K., Teoria socjologiczna a struktura społeczna, wyd. II, Warszawa 2002.
Nocoń J., Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 2004.
Pareto, V., Teoria krążenia elit [w:] M. Malikowski,
S. Marczuk, Socjologia ogólna. Wybór tekstów. Tom II,
Tyczyn 1997.
Pawłowska A., Władza, elity, biurokracja. Studium z socjologii polityki, Lublin 1998.
Potulski J., Socjologia polityki, Gdańsk 2007, rozdział VII
Rubisz L. Zuba K. (red.), Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004.
Szklarski B, Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku, Warszawa 2006.
Wiatr J.J., Przywództwo polityczne. Studium politologiczne,
Łódź 2008.
Żukiewicz, P., Przywództwo polityczne, Warszawa 2011.
Żyromski, M., Teorie elit a systemy polityczne, Poznań 2007.

10. LITERATURA DODATKOWA: Albertoni F., Sztuka rządzenia, Warszawa 2006.
Barnes K., Wywieranie wpływu, Ćwiczenia, Gdańsk 2005.
Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.
Beyme von, K., Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005.
Covey S. R., Zasady skutecznego przywództwa, Poznań 2004.
Fromm E., Analiza ludzkiej destrukcyjności, Poznań 2002.
Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo, Wrocław – Warszawa, 2002.
Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, Warszawa 2004.
Plessner H., Władza a natura ludzka, Warszawa 1994.
Siemianowski A., Antropologia filozoficzna, Gniezno 2005.
Sztumski J, Elity ich miejsce i rola w społeczeństwie,
Katowice 1997