Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Wstęp do nauki o państwie i prawie

topqualityessays.com

KRÓLEWSKA
AKADEMIA BIZNESU I DYPLOMACJI
SYLABUS
1. FAKULTET – PRAWO

2. PRZEDMIOT – WSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE

3. WYKŁADOWCA – DR HAB. PROF. NADZW. UWR. ANDRZEJ CZJOWSKI

4. SEMESTR – I/Z/I 2015

5. METODA – WYKŁAD

6. LICZBA GODZIN – 12

7. CELE PRZEDMIOTU – PRZYSWOJENIE PRZEZ SŁUCHACZY PODSTAWOWYCH POJĘĆ, KLASYFIKACJI, TEORII ORAZ PROBLEMÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PAŃSTWA I PRAWA. PRZYPOMNIENIE, UPORZĄDKOWANIE I WZBOGACE- NIE WIEDZY NA TEN TEMAT SŁUCHACZOM, KTÓRZY ZETKNĘLI SIĘ JUŻ Z TĄ PROBLEMATYKĄ

8. TREŚCI MERYTORYCZNE A. POJĘCIE PAŃSTWA
B. TEORIE NA TEMAT POCHODZENIA I ROLI PAŃSTWA
C. KLASYFIKACJA PAŃSTW
D. FUNKCJE PAŃSTWA
E. PAŃSTWO WOBEC PROCESU REGIONALIZACJI I GLOBALIZACJI
F. LEGITYMIZACJA WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ
G. ZASADY PODZIAŁU WŁADZY
H. ZASADA PAŃSTWA PRAWA
I. PODSTAWOWE POJĘCIA, KATEGORIE I INSTYTUCJE PRAWA
K. ŹRÓDŁA PRAWA, STOSOWANIE PRAWA, WYKŁADNIA PRAWA
L. STOSUNKI PRAWNE, SYSTEMY PRAWNE,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
M. PODSTAWY PRAWA PAŃSTWOWEGO I EUROPEJSKIEGO

9. LITERATURA PODSTAWOWA – Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Lublin 2003, rozdział I, II, III, IV, V.
– Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie,
J. Muszyński, Toruń 2007, część trzecia