Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

http://topqualityessays.com

1. FAKULTET BIZNES
2. PRZEDMIOT NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
3. WYKŁADOWCA DR HAB. INŻ. KAROLINA MAZUR, PROF. UZ
4. SEMESTR III/Z/I 2015
5. METODA WYKŁAD KONWERSATORYJNY
6. LICZBA GODZIN 8
7. CELE PRZEDMIOTU Zapoznanie się przez słuchaczy z podstawami nauki o zarządzaniu, podstawowymi nowoczesnymi koncepcja-mi zarządzania oraz możliwościami aplikacji narzędzi zarządczych opartych na nowoczesnych koncepcjach.
8. TREŚCI MERYTORYCZNE A. Podstawy teorii zarządzania w ujęciu klasycznym: poziomy zarządzania, funkcje zarządzania, organizacja i jej otoczenie, podstawowe procesy w zarządzaniu, przegląd klasycznych koncepcji zarządzania.
B. Nowoczesne podejście: Paradoksy w zarządzaniu strategicznym.
C. Zarządzanie wartością:
Na styku ekonomii, zarządzania finansami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
D. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
Niematerialne formy kapitału, pomiar kapitału intelektualnego, zarządzanie wiedzą.
E. Nowoczesne podejście do organizacji: Nowoczesne struktury organizacyjne. Organizacja o otwartych granicach. Jednostki, relacje sieci.
F. Case study: Praktyczny przykład zastosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania.
9. LITERATURA PODSTAWOWA  D. Jemielniak, A. K. Koźmiński, Zarządzanie od podstaw, Wolters-Kluwer, Warszawa, 2011
 J. Niemczyk, Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013
 B. De Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa, 2007
 Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku super elastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005