Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Współczesna myśl polityczna

http://topqualityessays.com

SYLABUS
1. FAKULTET PRAWO
2. PRZEDMIOT WSPÓŁCZESNA MYŚL POLITYCZNA
3. WYKŁADOWCA PROF. DR HAB. JACEK BARTYZEL
4. SEMESTR
5. METODA WYKŁAD
6. LICZBA GODZIN 8
7. CELE PRZEDMIOTU Zapoznanie z problematyką współczesnych doktryn politycznych, formułowanych w dobie najbardziej rewolucyjnych przemian w dotychczasowej historii ludzkości, na które składają się: rewolucja naukowo-technologiczna, rewolucja moralno-obyczajowa, aggiornamento w Kościele katolickim oraz upadek systemów totalitarnych (faszyzmu, narodowego socjalizmu i komunizmu sowieckiego) i tradycyjno-autorytarnych (frankizm, salazaryzm). Unaocznienie w jaki sposób przemiany te wpłynęły na zmierzch lub modyfikację głównych ideologii i doktryn politycznych, ukształtowanych w epoce nowożytności lub wczesnej nowoczesności (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, nacjonalizm, chadecja) albo wytworzenie się nowych, odpowiadających „płynnej ponowoczesności”, takich jak Nowa Prawica i Nowa Lewica lub przekraczających tradycyjne podziały na prawicę i lewicę, jak libertarianizm i komunitaryzm.
8. TREŚCI MERYTORYCZNE W porządku diachronicznym: od 1945 roku do chwili obecnej, z cezurami lat 60. (rewolucja kontrkulturowa i Sobór Watykański II) i 1989/90 (rozpad bloku komunistycznego). W porządku tematycznym: oblicza współczesnego liberalizmu (neoliberalizm versus ordoliberalizm versus liberalizm socjalny); libertarianizm – między anarchokapitalizmem a „minarchizmem”; komunitaryzm – alternatywa czy korekta liberalizmu?; współczesny konserwatyzm i postkonserwatyzm; neokonserwatyzm versus paleokonserwatyzm; współczesny tradycjonalizm katolicki (karlizm i teoria kontrrewolucji); tradycjonalizm integralny (evolianizm); współczesne oblicze nacjonalizmu (między gaullizmem a lepenizmem); Nowa Prawica versus Nowa Lewica; współczesna socjaldemokracja versus neomarksizm.
9. LITERATURA PODSTAWOWA – J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna, t. 1 Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, Radom 2007.
– Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka i W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000.
– Roman Tokarczyk, Współczesne idee polityczne, wyd. XIII, Zakamycze 2005.
– Jacek Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2004.
– Adam Wielomski, Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007.
– Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – religia – etos, red. B. Grott, Kraków 2010.
– Ideologia, doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski, Puławy 2001.
– Jarosław Tomasiewicz, Między faszyzmem a anarchizmem. Nowe idee dla nowej ery, Pyskowice 2000.