Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji

Wybrane aspekty prawa międzynarodowego

http://topqualityessays.com

1. FAKULTET – PRAWO

2. PRZEDMIOT – WYBRANE ASPEKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

3. WYKŁADOWCA – DR MARCIN MARCINKO

4. SEMESTR – I/Z/I 2015

5. METODA – WYKŁAD

6. LICZBA GODZIN – 16

7. CELE PRZEDMIOTU – Przedstawienie słuchaczom zakresu podmiotowego
prawa międzynarodowego publicznego, wyjaśnienie specyfiki tego prawa oraz jego relacji zachodzących z prawem wewnętrznym, zapoznanie z poszczególnymi dziedzinami prawa międzynarodowego, a także ze sposobami i mechanizmami pokojowego roz-wiązywania sporów międzynarodowych.
8. TREŚCI MERYTORYCZNE 1. Definicja prawa międzynarodowego publicznego.
2. Pojęcie społeczności międzynarodowej i
podmiotowości prawno-międzynarodowej.
2.1. Państwa i międzyrządowe organizacje
międzynarodowe.
2.2. Narody walczące o niepodległość.
2.3. Stolica Apostolska i Suwerenny Zakon
Kawalerów Maltańskich.
3. Cechy charakterystyczne prawa
międzynarodowego.
4. Źródła prawa międzynarodowego.
4.1. Umowy międzynarodowe
4.2. Zwyczaj międzynarodowy
4.3. Ogólne zasady prawa.
4.4. Kwestia uchwał organizacji międzynarodowych.
4.5. Znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodo-
wych i doktryny prawa międzynarodowego.
5. Sankcje w prawie międzynarodowym.
5.1. Sankcje zorganizowane.
5.2. Sankcje niezorganizowane.
6. Dziedziny prawa międzynarodowego.
7. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.
8. Pokojowe rozstrzyganie sporów
międzynarodowych.
8.1. Dyplomatyczne środki rozwiązywania sporów
(negocjacje, dobre usługi, mediacje, badanie
faktów, koncyliacja).
8.2. Sądowe środki rozwiązywania sporów (arbitraż
międzynarodowy, sądownictwo międzynarod.).

9. LITERATURA PODSTAWOWA
– R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne (wiele wydań), rozdział I, rozdział IX.
– W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. 12, Warszawa 2007, rozdział I, rozdział XV.
– J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007, rozdziały 1-3, rozdz. 18.
– B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, wyd. 4, Warszawa 2013, część ogólna – rozdział I, rozdział II.